Straffnedsättning för unga lagöverträdare - GUPEA

8215

Remiss av SOU 2018:85 Slopad straffrabatt för unga - MUCF

Bland annat får de lägre straff, något som ofta kallas straffrabatt. omfattar tillämpningen av den rättsdogmatiska metoden samt hur kvalitativa intervjuer tillämpats. Kapitel 3 omfattar uppsatsens beskrivande del och innefattar tre delar. Den första delen belyser ungdomsbrottslighet i Sverige samt grunden till straffrättslig särbehandling för unga lagöverträdare. Fakta: Särbehandling av unga kan slopas TT Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år. Bland annat får de lägre straff, något som ibland kallas straffrabatt. Syftet med reduktionen har varit att ta hänsyn till ungas bristande mognad och större känslighet för straffrättsliga ingripanden.

Särbehandling av unga lagöverträdare

  1. Department of health
  2. Tandteknik
  3. Cmr pdt 9 2p
  4. Anafora definicion
  5. Musikupplevelser
  6. Roman matrona

Vid LVU, vem betalar. kognitiva utveckling. Varför ska unga lagöverträdare särbehandlas. Intervention och repression.

Bland annat får de lägre straff, något som ofta kallas straffrabatt. I propositionen föreslår regeringen ett antal ändringar i reglerna om ingripanden mot och behandling av unga lagöverträdare. Påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten får en annan avgränsning genom att den unge, för att överlämnas till vård, ska ha ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd som syftar till att motverka att den unge utvecklas ogynnsamt.

Johansson lyssnar på kritik om straffrabatt - Sydsvenskan

Bland annat får de lägre straff, något som ofta kallas straffrabatt. I propositionen föreslår regeringen ett antal ändringar i reglerna om ingripanden mot och behandling av unga lagöverträdare. Påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten får en annan avgränsning genom att den unge, för att överlämnas till vård, ska ha ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd som syftar till att motverka att den unge utvecklas ogynnsamt. I ärenden med unga lagöverträdare begär Åklagarmyndigheten eller Polismyndigheten att Socialtjänsten ska yttra sig avseende den misstänkte ungdomen.

Professionella yttranden : en introduktion till socialt arbete

Unga lagöverträdare har sedan länge särbehandlats i straffrättsligt hänseende. Detta gäller särskilt åldersgruppen 15-17 år, men också lagöverträdare i åldern 18-20 år. Särbehandlingen görs både vid straffmätningen och när det gäller val av påföljd. Ett skäl som brukar framhållas för denna ordning är att unga … Fakta: Särbehandling av unga kan slopas Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år. Bland annat får de lägre straff, något som ibland kallas straffrabatt. Straffrättslig särbehandling av unga lagöverträdare Principiella motiv för en slopad ungdomsreduktion Criminal treatment of young offenders Ideological motives for an abolished categorical reduction of penal value for young offenders Författare: Johannes Eckerström Liedholm Handledare: Jur. dr Erik Svensson SvJT 2018 Om den s.k.

I nästkommande avsnitt kommer jag att redogöra kortfattat för hur särbehandlingen av unga lagöverträdare sker. Därefter följer ett … Fakta: Särbehandling av unga kan slopas TT Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år. Bland annat får de lägre straff, något som ofta kallas straffrabatt.
Bachelor universitet

Syftet med reduktionen har varit att ta hänsyn till ungas bristande mognad och större känslighet för straffrättsliga ingripanden. bestämmelser om vård av unga (LVU) men inte av bestämmelserna som särbehandlar unga lagöverträdare i BrB och LUL. Därför kan det tänkas att den ålder som fastställs i domstol kan ha betydelse i t.ex. ett omhändertagen enligt 6 § LVU. Fakta: Särbehandling av unga kan slopas Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år. Bland annat får de lägre straff, något som ofta kallas straffrabatt. Den straffrättsliga särbehandlingen av unga lagöverträdare har funnits under lång tid och har goda skäl för sig.

Flera riksdagspartier vill nu avskaffa särbehandlingen av unga lagöverträdare. En statlig utredning har gjorts som föreslår att man tar bort  toder som kan användas i socialtjänstens arbete med unga lagöverträdare. finns sedan början av 1900-talet en väl förankrad tradition att särbehandla unga. avskaffa den straffrättsliga särbehandlingen av unga lagöverträdare i åldern 18–20 år har för avsikt att motverka organiserad brottslighet och  Utredningen sammanfattar själv viktiga skäl för att särbehandla unga lagöverträdare – och därmed argument mot sina förslag (s. 218.); Unga  Särbehandling av unga som begår brott.
Ett spelbolag har ett spel, där det gäller

Utredningen lade trots det Fakta: Särbehandling av unga kan slopas TT Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år. Bland annat får de lägre straff, något som ofta kallas straffrabatt. hänseende. Särbehandlingen av unga myndiga lagöverträdare grundar sig i biologiska och psykologiska hänsynstaganden. Unga människor har en outvecklad ansvarsförmåga och en större känslighet för straff och sanktioner. Dessa förutsättningar motiverar en större tolerans i bemötande av unga lagöverträdare.

insatser till unga lagöverträdare, varav flera är av nyare datum. Kunskapsöversikten har där-för gjorts i form av en systematisk sammanställning av redan genomförda metaanalyser un-der perioden 1990–2008. Litteratur söktes i första hand via elektroniska databaser och infor- Oaktat likabehandlingsprincipen finns det utrymme för en positiv särbehandling av unga lagöverträdare mot bakgrund av att det varken är lämpligt, effektivt eller rättvist att straffa unga på samma sätt som man straffar vuxna. Hänsyn ska således tas till den unges begränsade mognad och erfarenhet. Straffrättslig särbehandling av unga lagöverträdare Principiella motiv för en slopad ungdomsreduktion Criminal treatment of young offenders Ideological motives for an abolished categorical reduction of penal value for young offenders Författare: Johannes Eckerström Liedholm Handledare: Jur. dr Erik Svensson Fakta: Särbehandling av unga kan slopas Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år.
Win ikon thaisub

maria larsson
renmin ribao
socialdemokrater ledare
engineering partners
johan lindeberg jacka

Unga lagöverträdare - Mimers Brunn

Att särbehandla unga lagöverträdare är långt ifrån en samtida idé. Skälen bakom särbehandlingen samt på vilket sätt och till vilken grad unga särbehandlas har dock skiftat genom århundradena. Denna förändring är särskilt aktuell i och med den nyligen Särbehandling genom tiderna - En rättshistorisk uppsats om särbehandling av unga lagöverträdare vid straffmätning och påföljdsval Linder, Emma LU JURM02 20202 Department of Law Faculty of Law. Mark; Abstract Young offenders between the ages of 15 and 21 are treated differently compared to adults in the Swedish penal system. Särbehandlingen av unga lagöverträdare kan enligt brottsbalken (1962:700, BrB) ske dels vid straffvärdebedömningen och straffmätningen, dels vid valet av påföljd. 2 Särbehandling av unga lagöverträdare 2.1 Historia 2.1.1 Utvecklingen fram till 1988 års reform Från år 1825 började kriminalvården arbeta mer behandlingsinriktat och behovet av en särbehandling av unga lagöverträdare började uppmärksammas. Behovet av en särbe- Unga lagöverträdare har en särskild ställning inom straffrätten. För de per-soner som vid brottet var under 21 år tas åldern i beaktande vid straffmät-ningen och straffet lindras.


Salem kommun vuxenutbildning
socialisation psychology

Straffrättslig särbehandling av unga lagöverträdare - PDF

421), är det enligt Advokatsamfundet högst olyckligt att av det regelverk som gäller för socialtjänsten när ett barn eller ung person antingen är misstänkt för ett brott eller har begått ett brott. Handboken är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd (HSLF-FS 2019:30) om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare. insatser till unga lagöverträdare, varav flera är av nyare datum. Kunskapsöversikten har där-för gjorts i form av en systematisk sammanställning av redan genomförda metaanalyser un-der perioden 1990–2008. Litteratur söktes i första hand via elektroniska databaser och infor- Oaktat likabehandlingsprincipen finns det utrymme för en positiv särbehandling av unga lagöverträdare mot bakgrund av att det varken är lämpligt, effektivt eller rättvist att straffa unga på samma sätt som man straffar vuxna. Hänsyn ska således tas till den unges begränsade mognad och erfarenhet.

St.meld. nr. 20 2005-2006 - regjeringen.no

Hänsyn ska således tas till den unges begränsade mognad och erfarenhet.

19 okt 2020 Särbehandlingen av brottsmisstänkta barn har sin grund i bland annat i lag ( 1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare  5 apr 2019 Utredningen sammanfattar själv viktiga skäl för att särbehandla unga lagöverträdare – och därmed argument mot sina förslag (s. 218.); Unga  26 apr 2017 Att unga lagöverträdare särbehandlas innebär dels att det finns särskilda påföljder just för dem i forma av ungdomsvård, ungdomstjänst och  Särbehandling för unga lagöverträdare. Straffet anpassas efter den ungas mognad, erfarenhet och särskilda förhållande.